DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2017.2.012

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ В СИСТЕМЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Vasily Vartanian, Yurii Romanenkov, Yurii Pronchakov, Tieimur Zieiniiev
Аннотация


Рассмотрена задача рационального распределения инвестиционных ресурсов между отдельными бизнес-процессами организационно-технической системы с учетом реальных характеристик первичных данных (в частности, интервальной неопределенности экспертных оценок). Предметом исследования являются модели и методы информационной технологии рационального распределения ресурсов в системе бизнес-процессов организации, целью – обеспечение качества управления организацией путем создания прикладной информационной технологии рационального распределения ресурсов в системе бизнес-процессов с учетом интервальности экспертных оценок. В работе решены следующие задачи: разработан матричный метод оценивания уровня эффективности иерархической системы бизнес-процессов организации; разработаны методы и средства инфографического анализа агрегированных показателей многомерных объектов и систем; разработана оптимизационная модель распределения ресурсов в системе бизнес-процессов организации; создана прикладная информационная технология рационального распределения ресурсов в системе бизнес-процессов организации. В основу методологии исследования положены следующие методы: матричный анализ – при разработке матричного метода оценивания уровня эффективности иерархической системы бизнес-процессов организации, а также при разработке методов и средств инфографического анализа агрегированных показателей многомерных объектов и систем; методы линейного программирования и интервального анализа – при разработке оптимизационной модели распределения ресурсов в системе бизнес-процессов организации; принципы системного анализа – при разработке прикладной информационной технологии рационального распределения ресурсов в системе бизнес-процессов организации. В результате разработано методическое обеспечение информационной технологии рационального распределения ресурсов в системе бизнес-процессов организации. Показано место описанных моделей в процессе поддержки принятия решений по распределению ресурсов в системе бизнес-процессов организации с учетом интервальности экспертных оценок.

Ключевые слова


информационная технология; бизнес-процесс; интервальные методы; экспертное оценивание

Полный текст:


PDF

Литература


Vasylenko, V. A. (2003), Theory and practice of developing managerial decisions : Textbook [Teoriya i praktyka rozrobky upravlinsʹkykh rishenʹ : Navchalʹnyy posibnyk]. Kyiv : TSUL. 420 p.

Vartanyan, V. M., Dmitrishin, D. V., Lysenko, A. I., Osiyevskiy, A. G. and others (2001), Economic and Mathematical Support of Management Decisions in Management [Ekonomiko-matematicheskoye obespecheniye upravlencheskikh resheniy v menedzhmente]. Edited by V. M. Vartanyana. Kharkiv : KHGEU. 288 p.

Demina, Yu. V. (2011), Management Effectiveness and Ways to Improve [Effektivnost' menedzhmenta i puti yeye povysheniya]. Modern scientific researches and innovations. No. 4. Available at : URL: http://web.snauka.ru/issues/2011/08/1710 (date of the application : 28.09.2017).

Zuyeva, A. G., Noskov, B. V., Sidorenko, Ye. V., Vsyakikh, Ye. I., Kiselev, S. P. (2008), Practice and problems of modeling business processes [Praktika i problematika modelirovaniya biznes protsessov]. Under the general editorship of I. A. Tresko. Moscow : DMK Press. Moscow: IT Co. 246 p.

Repin, V. V., Yeliferov, V. G. (2013), Process approach to management. Modeling of business processes [Protsessnyy podkhod k upravleniyu. Modelirovaniye biznes-protsessov]. Moscow : Mann, Ivanov i Ferber. 544 p.

Babenko, V. A. (2013), "Formation of economic-mathematical model for process dynamics of innovative technologies management at agroindustrial enterprises". Actual Problems of Economics. Volume 139. Issue 1. P. 182–186.

Golikova, G. V., Sheina, Y. V. (2015), "The Complex Approach to Management Efficiency Estimation in Social and Economic Systems". Modern economy: problems and solutions. No. 4 (4). P. 63–71. DOI: https://doi.org/10.17308/meps.2010.4/819.

Romanenkov, Yu. A., Zeyniyev, T. G. (2014), "Matrix method for estimating the level of relative effectiveness of the hierarchical system of business processes in an organization" ["Matrichnyy metod otsenki urovnya otnositel'noy effektivnosti iyerarkhicheskoy sistemy biznes-protsessov v organizatsii"]. Avtomatizatsiya tekhnologicheskikh i biznes-protsessov. Odessa : ONAPT. No. 4 (20). P. 121–129.

Bilalova, I. M., Suleymanova, D. B. (2017), "The Problems of Assessing the Effectiveness of Business Processes and the Ways of Their Resolving" ["Problemy otsenki effektivnosti biznes-protsessov i puti ikh resheniya"]. Modern problems of science and education. No. 5. P. 131–136.

Skopina, I. V. (2010), "Modeling the Effectiveness of Socio-Economic Systems" ["Modelirovaniye effektivnosti sotsial'no-ekonomicheskikh system"]. UEPS. No. 24. P. 213–221.

Shorikov, A. F., Babenko, V. A. (2014), "Optimization of Assured Result in Dynamical Model of Management of Innovation Process in the Enterprise of Agricultural Production Complex". Economy of Region. Issue 1. P. 196–202.

Romanenkov, Yu. A., Vartanyan, V. M., Zeyniyev, T. G. (2016), "Interval Optimization Model of Resource Allocation in the System of Business Processes of the Organization" ["Interval'naya optimizatsionnaya model' raspredeleniya resursov v sisteme biznes-protsessov organizatsii"]. Mathematical and computer modelling. Series: Technical sciences: scientific journal. V. M. Glushkov Institute of Cybernetics of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kamianets-Podilsky National Ivan Ohienko University. Issue 13. P. 126–138.

Romanenkov, Yu. А., Vartanyan, V. M., Pronchakov, Yu. L., Zieiniiev, Т. G. (2016), "Infographic analysis tools of aggregate criteria of multidimensional objects and systems" ["Sredstva infograficheskogo analiza agregirovannykh pokazateley mnogomernykh ob"yektov i system"]. Information Processing Systems. No. 8. P. 157–165.

Vartanyan, V. M., Stelyuk, B. B., Golovanova, M. A, Dronova, I. V. (2009), Models, methods and tools for decision support in high-tech high-tech production : monograph [Modeli, metody i instrumental'nyye sredstva podderzhki prinyatiya resheniy v naukoyemkom vysokotekhnologicheskom proizvodstve : monografiy]. Kharkiv: "INJEK" Publishing House. 224 p.

Makhmetova, A.-Zh. Ye. (2014), "Methodological Tools for Analysis and Assessment of Business Processes" ["Metodicheskiy instrumentariy analiza i otsenki biznes-protsessov predpriyatiy"]. Bulletin of the Saratov State Socio-Economic University. No. 2. P. 69-72.

Romanenkov, Yu. А., Vartanyan, V. M., Zieiniiev, Т. G. (2014), "Optimization Mechanism of Choosing Competitive Growth Strategies of an Organization" ["Optimizatsionnyy mekhanizm vybora strategiy povysheniya konkurentosposobnosti organizatsii"]. Radioelectronic and Computer Systems. No. 4 (68). P. 150–156.

Levin, V. I. (2015), "Interval Approach to Optimization with Uncertainty". Systems of Control, Communication and Security. No. 4. P. 123–141. Available at : URL: http://sccs.intelgr.com/archive/2015-04/07-Levin.pdf (date of the application 29.03.2016).


Метрики статей

Загрузка метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2017 Vasily Vartanian, Yurii Romanenkov, Yurii Pronchakov, Tieimur Zieiniiev

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» 4.0 International License.

 
 Все статьи, опубликованные в журнале ITSSI, доступны на условиях лицензии CC BY-NC-SA 4.0
© 2017-2018 Научный журнал "Современное состояние научных исследований и технологий в промышленности", Харьков, Украина