INFORMATION TECHNOLOGY OF RATIONAL RESOURCE ALLOCATION IN THE SYSTEM OF BUSINESS PROCESSES OF THE ORGANIZATION

Keywords: information technology, business process, interval methods, expert assessment

Abstract

The problem of rational distribution of investment resources among individual business processes of the organizational and technical system is considered taking into account the real characteristics of the primary data (in particular, the interval uncertainty of expert assessment). The subject matter of the study is the models and methods of information technology of rational distribution of resources in the system of business processes of the organization, the goal is to ensure the quality of organization management by creating applied information technology of rational resource distribution in the system of business processes taking into account the interval of expert assessments. The following tasks were solved in the work: the matrix method for assessing the level of efficiency of the hierarchical system of business processes of the organization was developed; methods and means of infographic analysis of aggregated indices of multidimensional objects and systems were developed; an optimization model of resource distribution in the system of business processes of the organization was developed; the applied information technology of rational distribution of resources in the system of business processes of the organization was created. The following methods were used as the basis of the research methodology: the matrix analysis was used for developing the matrix method for assessing the level of efficiency of the hierarchical system of the organization business processes as well as for developing methods and tools for the infographic analysis of aggregated indices of multidimensional objects and systems; the methods of linear programming and interval analysis were used for developing an optimization model of resource distribution in the system of business processes of the organization; the principles of system analysis were used for developing applied information technology, rational allocation of resources in the system of business processes of the organization. As a result, the methodical support of information technology for the rational distribution of resources in the system of business processes of the organization was developed. The place of the described models is shown in the process of supporting decisions on distributing resources in the system of business processes of the organization taking into account the interval of expert assessments.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Vasily Vartanian, National Aerospace University – Kharkiv Aviation Institute
Doctor of Sciences (Engineering), Profesor, National Aerospace University – Kharkiv Aviation Institute, Head of the Department of Management
Yurii Romanenkov, National Aerospace University – Kharkiv Aviation Institute
Doctor of Sciences (Engineering), Docent, National Aerospace University – Kharkiv Aviation Institute, Professor at the Department of Management, Kharkiv
Yurii Pronchakov, National Aerospace University – Kharkiv Aviation Institute
PhD (Engineering Sciences), Docent, National Aerospace University – Kharkiv Aviation Institute, Dean of the Faculty of Economics and Management
Tieimur Zieiniiev, National Aerospace University – Kharkiv Aviation Institute, Assistant Professor at the Department of Economics and Marketing
National Aerospace University – Kharkiv Aviation Institute, Assistant Professor at the Department of Economics and Marketing

References

Vasylenko, V. A. (2003), Theory and practice of developing managerial decisions : Textbook [Teoriya i praktyka rozrobky upravlinsʹkykh rishenʹ : Navchalʹnyy posibnyk]. Kyiv : TSUL. 420 p.

Vartanyan, V. M., Dmitrishin, D. V., Lysenko, A. I., Osiyevskiy, A. G. and others (2001), Economic and Mathematical Support of Management Decisions in Management [Ekonomiko-matematicheskoye obespecheniye upravlencheskikh resheniy v menedzhmente]. Edited by V. M. Vartanyana. Kharkiv : KHGEU. 288 p.

Demina, Yu. V. (2011), Management Effectiveness and Ways to Improve [Effektivnost' menedzhmenta i puti yeye povysheniya]. Modern scientific researches and innovations. No. 4. Available at : URL: http://web.snauka.ru/issues/2011/08/1710 (date of the application : 28.09.2017).

Zuyeva, A. G., Noskov, B. V., Sidorenko, Ye. V., Vsyakikh, Ye. I., Kiselev, S. P. (2008), Practice and problems of modeling business processes [Praktika i problematika modelirovaniya biznes protsessov]. Under the general editorship of I. A. Tresko. Moscow : DMK Press. Moscow: IT Co. 246 p.

Repin, V. V., Yeliferov, V. G. (2013), Process approach to management. Modeling of business processes [Protsessnyy podkhod k upravleniyu. Modelirovaniye biznes-protsessov]. Moscow : Mann, Ivanov i Ferber. 544 p.

Babenko, V. A. (2013), "Formation of economic-mathematical model for process dynamics of innovative technologies management at agroindustrial enterprises". Actual Problems of Economics. Volume 139. Issue 1. P. 182–186.

Golikova, G. V., Sheina, Y. V. (2015), "The Complex Approach to Management Efficiency Estimation in Social and Economic Systems". Modern economy: problems and solutions. No. 4 (4). P. 63–71. DOI: https://doi.org/10.17308/meps.2010.4/819.

Romanenkov, Yu. A., Zeyniyev, T. G. (2014), "Matrix method for estimating the level of relative effectiveness of the hierarchical system of business processes in an organization" ["Matrichnyy metod otsenki urovnya otnositel'noy effektivnosti iyerarkhicheskoy sistemy biznes-protsessov v organizatsii"]. Avtomatizatsiya tekhnologicheskikh i biznes-protsessov. Odessa : ONAPT. No. 4 (20). P. 121–129.

Bilalova, I. M., Suleymanova, D. B. (2017), "The Problems of Assessing the Effectiveness of Business Processes and the Ways of Their Resolving" ["Problemy otsenki effektivnosti biznes-protsessov i puti ikh resheniya"]. Modern problems of science and education. No. 5. P. 131–136.

Skopina, I. V. (2010), "Modeling the Effectiveness of Socio-Economic Systems" ["Modelirovaniye effektivnosti sotsial'no-ekonomicheskikh system"]. UEPS. No. 24. P. 213–221.

Shorikov, A. F., Babenko, V. A. (2014), "Optimization of Assured Result in Dynamical Model of Management of Innovation Process in the Enterprise of Agricultural Production Complex". Economy of Region. Issue 1. P. 196–202.

Romanenkov, Yu. A., Vartanyan, V. M., Zeyniyev, T. G. (2016), "Interval Optimization Model of Resource Allocation in the System of Business Processes of the Organization" ["Interval'naya optimizatsionnaya model' raspredeleniya resursov v sisteme biznes-protsessov organizatsii"]. Mathematical and computer modelling. Series: Technical sciences: scientific journal. V. M. Glushkov Institute of Cybernetics of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kamianets-Podilsky National Ivan Ohienko University. Issue 13. P. 126–138.

Romanenkov, Yu. А., Vartanyan, V. M., Pronchakov, Yu. L., Zieiniiev, Т. G. (2016), "Infographic analysis tools of aggregate criteria of multidimensional objects and systems" ["Sredstva infograficheskogo analiza agregirovannykh pokazateley mnogomernykh ob"yektov i system"]. Information Processing Systems. No. 8. P. 157–165.

Vartanyan, V. M., Stelyuk, B. B., Golovanova, M. A, Dronova, I. V. (2009), Models, methods and tools for decision support in high-tech high-tech production : monograph [Modeli, metody i instrumental'nyye sredstva podderzhki prinyatiya resheniy v naukoyemkom vysokotekhnologicheskom proizvodstve : monografiy]. Kharkiv: "INJEK" Publishing House. 224 p.

Makhmetova, A.-Zh. Ye. (2014), "Methodological Tools for Analysis and Assessment of Business Processes" ["Metodicheskiy instrumentariy analiza i otsenki biznes-protsessov predpriyatiy"]. Bulletin of the Saratov State Socio-Economic University. No. 2. P. 69-72.

Romanenkov, Yu. А., Vartanyan, V. M., Zieiniiev, Т. G. (2014), "Optimization Mechanism of Choosing Competitive Growth Strategies of an Organization" ["Optimizatsionnyy mekhanizm vybora strategiy povysheniya konkurentosposobnosti organizatsii"]. Radioelectronic and Computer Systems. No. 4 (68). P. 150–156.

Levin, V. I. (2015), "Interval Approach to Optimization with Uncertainty". Systems of Control, Communication and Security. No. 4. P. 123–141. Available at : URL: http://sccs.intelgr.com/archive/2015-04/07-Levin.pdf (date of the application 29.03.2016).


Abstract views: 129
PDF Downloads: 2
Published
2017-11-24
How to Cite
Vartanian, V., Romanenkov, Y., Pronchakov, Y. and Zieiniiev, T. (2017) “INFORMATION TECHNOLOGY OF RATIONAL RESOURCE ALLOCATION IN THE SYSTEM OF BUSINESS PROCESSES OF THE ORGANIZATION”, INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND SCIENTIFIC SOLUTIONS FOR INDUSTRIES, (2 (2), pp. 12-22. doi: 10.30837/2522-9818.2017.2.012.