THE ANALYSIS OF THE ENVIRONMENT OF COMMERCIALIZATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL DEVELOPMENTS AT UNIVERSITY

Keywords: university, scientific and technical development, commercialization, innovative infrastructure, principles of commercialization

Abstract

The subject matter of the article is the commercialization of scientific and technical developments in Ukrainian universities. The goal of the work is to develop the systematic approach to the processes of commercialization of scientific and technical developments in universities. The tasks of the study are to determine the organizational and economic mechanisms for the commercialization of scientific and technical developments in universities, which requires that the specifics of the innovative infrastructure in developed countries should be analyzed, negative factors that affect the development of the national innovation infrastructure should be specified, the relationship between the innovative infrastructure and the mechanisms for the commercialization of scientific and technological developments in universities should be determined, the system of principles for effective commercialization of scientific and technical developments at universities should be established. The following results are obtained. The paper shows that the implementation of the mechanisms of commercialization essentially depends on the development of the innovative infrastructure, its components are analyzed. The process of commercialization of scientific and technical developments depends on effective information flows, whose configuration and speed are determined by the capacity of communication channels, by the adaptability of data processed by the structural elements of organizations that participate in the process, by the impact of the external environment. The features of the development of innovative infrastructure in developed countries and in Ukraine are analyzed. The main components of the information infrastructure are considered. The main factors that characterize the effectiveness of the development of the innovation infrastructure are identified. The principles for supporting the processes of commercialization of scientific and technical developments at both macro- and micro- levels are classified. Conclusions. In general, the effectiveness of the commercialization of scientific and technological developments depends both on the development of the national innovation infrastructure and on its internal segment. The intensification of university activities enables developing the system of well-coordinated and operational links of science, education, business and government in general.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ярослав Петрович Король, Lviv Polytechnic National University
Lviv Polytechnic National University, Graduate Student at the Department of Management Organizations

References

Butko, M. P., Popelo, O. V. (2014), Intellectual capital as a factor of modernization of the regional economic space : monograph [Intelektualnyj kapital yak chynnyk modernizaciyi regionalnogo ekonomichnogo prostoru : monografiya], Nizhyn, 372 p.

Buyanova, M. E., Shirou, M. S. (2015), "Decision on the commercialization of scientific and technological revolution in the conditions of the economic cluster" ["Prinyatiye resheniya o kommertsializatsii NTR v usloviyakh deyatelnosti ekonomicheskogo klastera"], Bulletin of Volgograd State University, Series 3, No. 2, P. 58–69.

Butnyk-Siversky, O. B. (2013), "Features of Commercialization Management of Intellectual Property Rights Objects" ["Osoblyvosti upravlinnya komercializaciyeyu ob’yektiv prava ntelektualnoyi vlasnosti"], Materials of the round table "Commercialization of results of scientific and technical activity", Kyiv, P. 5–11.

Vasilenko, N. V. (2016), "Technologies and organizational-economic mechanisms of their commercialization in the conditions of modern economy" ["Tekhnologii i organizatsionno-ekonomicheskiye mekhanizmy ikh kommertsializatsii v usloviyakh sovremennoy ekonomiki"], Fundamental research, No. 4-1, P. 129–133.

Dezhinov, I., Saltykov, B. (2004), "Mechanisms of stimulating the commercialization of research and development" ["Mekhanizmy stimulirovaniya kommertsializatsii issledovaniy i razrabotok"], Society and economy, No. 7/8, P. 188–248.

Denisyuk, V. (2006), "Commercialization of research results: problems and perspectives" ["Komercializaciya rezultativ naukovo-doslidnyx robit: problemy i perspektyvy"], Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, No. 5, P. 39–53.

Zagorodniy, A. G, Voznyuk, G.L. (2005), Financial and Economic Dictionary [Finansovo-ekonomichnyj slovnyk], Vat. Nats. University Lviv Polytechnic, 714 p.

Zinov, V. (2000), "Problems of commercialization of the results of research and development" ["Problemy komercializaciyi rezultativ doslidzhen i rozrobok"], Intellectual Property, No. 3, P. 35–42.

Kalinichenko, M. P. (2012), "Marketing of commercialization of the results of innovation activity in industry" ["Marketyng komercializaciyi rezultativ innovacijnoyi diyalnosti v promyslovosti"], Marketing and innovation management, Sumy, No. 4, P. 43–50.

Lyashenko, O. M. Models of commercialization and technology transfer in a global environment : Monograph [Modeli komercializaciyi ta transferu texnologij v umovax globalnogo seredovyshha : monografiya], Ternopil, 489 p.

Fedorov, M. V., Peshina, E. V. (2012), "Pentaspiral - the concept of knowledge production in an innovative economy" ["Pentaspiral – kontseptsiya proizvodstva znaniy v innovatsionnoy ekonomike"], Control, No. 3-4, P. 4–12.

Savchuk, V. S., Antoniuk, L. L. (2003), Innovations: Theory, Mechanism, Development and Commercialization : Monograph [Innovaciyi: teoriya, mexanizm, rozrobky ta komercializaciya : monografiya], KNEU Kiev, 394 p.

Chukhrai, N. I., Krivoruchko, Yu. O. (2008), Evaluation and development of relations between business partners : Monograph [Ocinyuvannya i rozvytok vidnosyn mizh biznes-partneramy : monografiya], Lviv, 360 p.

Tsibinoga, M. O. Starkova, O. V., Flexible, L. A. (2011), "Organizational mechanism of the process of commercialization of innovations" ["Orhanizatsiinyi mekhanizm protsedury komertsializatsii nnovatsii"], System of information processing, No. 2 (92), P. 273–276.

Kniaz, S., Shpak, N., Myroshchenko, N., Kolomiyets, O. (2014), "Commercialization of high-tech products: theoretical-methodological aspects", Econtechmod, Vol. 3, No. 1, P. 81–88.


Abstract views: 50
PDF Downloads: 8
Published
2018-09-26
How to Cite
Король, Я. (2018) “THE ANALYSIS OF THE ENVIRONMENT OF COMMERCIALIZATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL DEVELOPMENTS AT UNIVERSITY”, INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND SCIENTIFIC SOLUTIONS FOR INDUSTRIES, (3 (5), pp. 106-113. doi: 10.30837/2522-9818.2018.5.106.