№ 1 (3) (2018)

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск PDF (Українська)

Содержание

Технические науки

Bohdan Haidai, Roman Artiukh, Olga Malyeyeva
PDF
5-12
Marina Grynchenko, Olexandr Ponomaryov, Olena Lobach
PDF
13-21
Юлія Анатоліївна Малєєва, Олена Юріївна Персіянова, Віктор Васильович Косенко
PDF
22-32
Igor Nevliudov, Oleksandr Tsymbal, Artem Bronnikov
PDF
33-47
Oleksandr Skachkov, Irina Skachkovа
PDF
48-53
Valentin Filatov, Stanislav Doskalenko
PDF
54-58
Victor Shapovalov, Alexander Klochko, Magomedemin Gasanov, Olesya Antsyferova, Аnna Belovol
PDF
59-70

Экономические науки

Maiya Golovanova, Vira Lebedchenko
PDF
71-81
Evgen Didenko
PDF
82-90
Maria Karpushenko
PDF
91-95
Inna Kuznetsova, Yuliya Karpenko
PDF
96-102
Alina Lytvynenko, Yevgen Dorokhov
PDF
103-108
Mahtab Jafari
PDF
109-115
Oksana Mykoliuk
PDF
116-123
Олена Миколаївна Ястремська, Юлія Миколаївна Сиваш
PDF
124-136